Yönetim ve Organizasyon

Yönetim ve Organizasyon

Kuruluşu 1999 yıllarında başlayan Ardıçlı Evler Sitesi sınırları içerisinde toplam 764 villa ve 10 işyeri bulunmaktadır.

Sosyal Tesisleri, yürüyüş yolları, çocuk oyun parkları, havuzları, spor sahaları, müstakil otoparkları, yeşilin bin bir çeşit renkleri ile donatılmış bahçeleri, bölgede bir emsali daha olmayan sitenin, İstanbul Merkezine yakınlığı, çevre yollarının yanı başında olması ile de rahat ulaşım imkanlarına sahip kısaca cennet misali bir yerdir. Sitenin nüfus ortalaması 2500 - 3000 kişi civarındadır.


Site Yönetimi 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 35 maddesinde sayılan görevleri yapar.

Madde 35 – Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:

 • Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;
 • Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;
 • Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi;
 • Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;
 • Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;
 • Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;
 • Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması;
 • Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;
 • Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;
 • Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;
 • Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.

Site Müdürünün Görev ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu adına görev yapan site müdürü;
 1. Sitede yapılacak işlerin planlamasını yapar.
 2. Kat maliklerinden gelen öneri, ve istekleri site yönetimi toplantılarına intikal ettirir, Yönetim kurulu toplantıları için hazırlıklar yapar ve toplantılarda bulunur.
 3. Site bütçesinin hazırlanmasında ve diğer mali konularda site yönetimini bilgilendirir.
 4. Sitenin işletiminde gerekli olan mal, hizmet alımlarını sitenin yararına olacak şekilde alınacak teklifler doğrultusunda yapılmasını sağlar.
 5. Sitedeki güvenlik, Temizlik, Teknik ve bahçıvanların hizmet alımı yapılan firma çalışanlarının en verimli şekilde çalıştırılmasında gerekli tedbirleri alır.
 6. Sitede meydana gelebilecek olayları, genel sağlık tehditleri veya acil durumlarda genel kontrolü ele alır, yetkililerin bilgilendirilmesini sağlar.
 7. Site içinde yönetim planına uymayan site sakinini sözlü veya yazılı olarak uyarır. Gerekirse olayı yönetim kuruluna intikal ettirerek buradan çıkan sonuca göre işlem tesis eder.
 8. Siteye alınan malzemelerin kayıt altına alınmasını, depolanmasını, ve uygun bir şekilde sarf edilip edilmediğini denetler.
 9. Site yönetimine gelen evrakların takibini yapar, yaptırır.
 10. Yönetim kurulunun da onayını alarak, aidatını ödemeyenlerle ilgili takip/icra işlemleri için yasal işlemlerin başlatılmasını sağlar.

Sıkça & Sorulan Sorular

Site sakinlerinden gelen talep ve şikayetleri tespit eder, yönetime bildirir. Sonuçlanan işlemler için geri bildirimde bulunur.Site ile ilgili haberlerin site sakinlerine ulaşmasını sağlar.

İşletme bütçesinin duyurulması,Aylık aidatların tahsilatı, takibiBanka hesaplarının takibi , kontrolü,Borçlu site sakinlerinin listesinin çıkarılması,Borçlu site sakinlerinin yasal işlem öncesi uyarılması,

Site içerisindeki teknik arızaların tespiti,Park bahçe aydınlatmalarının tamiri, onarımı,Hidrofor, uydu tesisatı gibi teknik hizmetlerin verilmesi,Su ve elektrik tesisatları ile ilgili tetkik, tamir , yönlendirme,

Ana gaye site sakinlerinin güvenliğini sağlamaktır.Şüpheli şahıs veya araçların siteye sokulmaması,Site içinde bez afiş ve izinsiz reklam amaçlı çalışmalarına engel olmak,Pazarlama, seyyar satıcı ve dilencilerin siteye girmesine engel olmak,Şüpheli paketlerle ilgili gerekli tedbirleri alıp polise bildirmek,Kapısı açık, anahtarı üzerinde unutulmuş evlerle ilgili hane sahibine ve polise haber vermek,Kayıp eşyalarla ilgili site yönetimine bilgi vermek ve muhafazasında gerekli tedbirleri almak,Anahtarı kayıp veya içeride unutulmuş, kapalı kalan kapılar çilingir marifetiyle açılmasında olaya nezaret etmek, işlerini yapar.